Äntligen är det den första december och julfesternas högtid har anlänt på riktigt! Har du en julfest planerad men har svårt att komma på roliga aktiviteter kommer här fem förslag som kan hjälpa dig och dina vänner/kollegor att ta festen till nästa nivå. 🙂

1. Glöggprovning
Börja kvällen med att duka upp 4-6 olika glöggsorter och små glas. Ha gärna alkoholfria alternativ också så att alla har chans att vara med. Häll upp i förväg men ha flaskorna framme på bordet och låt sedan deltagarna skriva ner vilken glöggsort som matchas ihop med vilken flaska. Flest rätt vinner! Priset kan vara en flaska med glögg.

2. Snöbollskrig
Lugn och fin nu. Det är inte riktigt snöbollskrig ute i kylan vi menar. Blås istället upp 30 vita ballonger. Använd tejp för att skapa en avgränsning i mitten av rummet och dela upp deltagarna i två lag som tar plats på varsin sida av rummet.  Sedan är reglerna enkla – när lekledaren säger ”klara, färdiga, gå!” så har deltagarna en minut på sig att kasta över så många som möjligt av sina 15 ballonger på den andra sidan av delningslinjen, men tänk på att man får inte stå närmare än 1,5 meter! När lekledaren blåser av vid en minut så får ingen röra ballongerna. Det lag som har minst ballonger på sin sida vinner en poäng. Först till fem poäng vinner!

3. Bjällerklangsshake danceoff
Du behöver minst två tomma näsdukslådor, snöre, musik, 20 små bjällror och två deltagare. Gör två hål på motsatta ändar av bottnarna på lådorna och dra snöret genom dem. Knyt sedan en näsdukslåda runt varje deltagares rumpa och lägg 10 stycken bjällror i varje låda. Från det att musiken startar så har deltagaren en minut på sig att dansa så att så många som möjligt (helst alla) av bjällrorna hoppar ur lådan. Den tävlande som först tömmer sin låda vinner!

4. Tomtens lilla mage
Let´s get physical! Låt alla deltagare placera en stor uppblåst ballong under sin tröja som då ska representera en tomtemage. I lag om två och två så ska man på snabbast tid försöka smälla ballongen utan att använda händerna. Här gäller det att hoppa/trycka sina tomtemagar mot varandra tills båda ballongerna spricker. Det lag som är sist med att lyckas smälla sina ballonger förlorar och måste då fortsätta vara tomte resten av kvällen och bära tomtedräkt.

5. Fotomat med green screen
Visst vore det kul om hela kontoret kunde åka på en skidweekend till Åre? Chansen att det händer är oftast rätt liten för de flesta företagen men misströsta inte! 🙂 Med en fotomat med green screen från oss på Eventomatic kan ni låtsas som att ni står där på dalskidan bland fjälltopparna, dricker en öl på afterskin, har en trevlig middag i stugan eller varför inte fastnat i snöstormen. Ha upp till sex olika bakgrundsbilder som festdeltagarna sen kan välja fritt mellan för att få sina unika utskrifter. En mycket uppskattad och omtyckt stämningshöjare på festen!

Är du nyfiken på någon av våra andra produkter ta gärna en titt här eller skicka iväg ett mail till oss på hello@eventomatic.se så hjälper vi dig gärna hitta ett roligt koncept till din julfest!

Avslutningsvis kommer här några bilder från ett event med vintertema. Riktigt snyggt tycker vi!

At last, it’s the first of December and the Christmas party celebrations have arrived for real! Do you have a Christmas party planned but have difficulties coming up with fun activities, then here are five suggestions to help you and your friends/colleagues to take the party to the next level. 🙂

1. Mulled wine tasting 
Start the evening with 4-6 different flavours of mulled wine in small glasses. Don’t forget to have alcohol-free options too so everyone has a chance to take part in the tasting. Pour the mulled wine into glasses in advance but keep the bottles on the table and then let the participants write down which mulled wine is matched with the right bottle. The one with most correct answers wins! First price can for example be a bottle of mulled wine.

2. Snowball Fight
Nice and calm now. It’s not really a snowball fight out in the cold we are talking about. Instead start by blowing up 30 white balloons. Use tape to create a separator in the middle of the room and divide the participants into two teams. Then the rules are simple – when the game leader says ”ready, set, go!” the participants have one minute to throw as many as possible of their 15 balloons onto the other teams side, but keep in mind that you may not stand any closer than 1.5 meters from each other’s side! When the game leader blows the whistle after a minute and the game has stopped no one can touch the balloons. The team that has the least balloons on their side wins a point. First to five points wins!

3. Bjällerklangsshake Danceoff
You need at least two empty tissue boxes, string, music, 20 small bells and two participants. Make two holes on opposite ends of the bottom of the box and draw the string through them. Then tie a tissue box around each participant’s butt and put 10 pieces of bells in each box. From the moment the music starts, the participant has one minute to dance until all bells jumps out of the box. The competitor who first empties their box wins!

4. Santa belly burst
Let’s get physical! Let all participants place a large inflated balloon under his or her shirt which then should represent a Santa Clause belly. In teams of two and two, work together to pop the balloons without using your hands. Here you have to jump/press your balloons against each other until both balloons burst. The team that finish last loses and must remain Santa Clause for the rest of the evening.

5. Open air booth with green screen
Wouldn’t it be fun if the whole office was able to go on a ski weekend to Åre? The chances of that happening are usually quite small for most companies, but do not despair! 🙂 With our Open air booth with green screen you can pretend that you are standing there on the mountain peaks, have a beer at the after ski, a nice dinner in the cabin or why not look like you’re stuck in a snowstorm. Use up to six different background images that your guests can choose from in order to get their unique photo prints. A very popular and well-liked activity at the party!

Are you curious about any of our other products please have a look here or send an email to us at hello@eventomatic.se and we’ll help you find a fun concept for your Christmas party!

Finally, here are some pictures from an event with a winter theme. We think it looks really nice!

2016-10-13-65183 2016-10-13-65970 2016-10-13-66040 2016-10-13-68580 2016-10-13-80313